KFC Stills food photography Dubai

Photographer Karim Hesham